Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Prawidłowe opracowanie Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskich – wg nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022r.

Terminy i miejsca

Cena jednostkowa brutto, zawiera podatek VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, na podst. Ustawy z dn. 9 maja 2014, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz.915)

Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY

O szkoleniu


Od  1 stycznia 2022r. za sprawą rozporządzeń wydanych przez Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia dotyczące m.in. zakresu i formy  opracowania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników procedury przetargowej z prawidłowym przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia poprzez prawidłowe opracowanie m.in. przedmiaru robót oraz poznanie zasad i metod opracowania kosztorysu inwestorskiego określającego wartości robót budowlanych, a także dokumentów stanowiących podstawę ich opracowania. Należy podkreślić, że za sprawą nowych rozporządzeń zmieniła się znacznie szata graficzna przedmiaru robót (PR) oraz kosztorysu inwestorskiego (KI).

 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytanie jakich błędów nie popełniać, jak prawidłowo opracować przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Omawiane zagadnienia poparte zostaną przykładami i dodatkowymi objaśnieniami, z prezentacją na programach do kosztorysowania BIMestimate, Norma Pro, Norma Expert.

———

Nieprawidłowe przygotowanie przedmiaru robót może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej,  natomiast błędne oszacowanie wartości zamówienia, niezgodnie z przepisami - brakiem środków na realizację inwestycji, opracowaniem raportu z realizacji inwestycji,  a nawet naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

Mimo że, w/w dokumenty opracowywane są przez firmy zewnętrzne, to jednak Zamawiający ponosi odpowiedzialność  za ich opracowanie.

 

Korzyści uczestników szkolenia

 • poznanie zmian w obowiązujących od 01.01.2022 r. rozporządzeń dotyczących PR i KI
 • poznanie zasad korzystania dokumentów stanowiących podstawę opracowania PR i KI
 • informacje o błędnie stosowanych kodach CPV/WSZ w PR i KI
 • wyjaśnienia i interpretacje dla definicji np. robót podstawowych, agregacji robót podstawowych, robót tymczasowych  oraz sposobu i ich wyceny, a także wyjaśnienia w zakresie stosowania innych definicji
 • składowe przedmiaru robót  oraz kosztorysu inwestorskiego wg obowiązujących rozporządzeń
 • istotne zmiany w zapisach na częściach składowych dokumentów
 • odpowiemy na pytanie czy można stosować podstawę nakładów w PR i w KI

Program szkolenia


I. Przedmiar robót - Nowe przepisy obowiązujące od 01.01.2022 r.

 1. Cel wprowadzenia zmian w opracowaniu przedmiaru robót
 2. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian
 3. Dokumenty stanowiący podstawę opisu przedmiotu zamówienia
  1. Składowe dokumentacji projektowej;
  2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  3. Wspólny Słownik Zamówień publicznych.
 4. Przedmiar robót wg nowych przepisów:
  1. Elementy składowe przedmiaru robót i sposób ich opracowania;
  2. Informacje dotyczące pozycji przedmiaru robót;
  3. Obliczenia liczby jednostek miary – forma przekazu.
 5. STWIORB - Zakres i forma
  1. Wymagania w zakresie opracowania STWIORB;
  2. Zawartość STWIORB.

Ćwiczenie: Przedmiar robót wg nowych przepisów, z wykorzystaniem programu do kosztorysowania.

 

II. Kosztorys inwestorski stanowiący podstawę ustalenia wartości zamówienia - Nowe przepisy prawne obowiązujące od 01.01.2022 r.

 1. Przedmiot regulacji rozporządzenia
 2. Szczegółowy opis regulacji przyjętych w rozporządzeniu:
  1. Istotne zmiany w zakresie stosowanych definicji;
  2. Podstawy do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego;
  3. Zasady ustalania cen jednostkowych;
  4. Metoda uproszczona - sporządzenia kosztorysu inwestorskiego;
  5. Kiedy stosujemy kalkulację szczegółową ceny jednostkowej.
 3. Kosztorys inwestorski wg nowych przepisów:
  1. Elementy składowe kosztorysu inwestorskiego i sposób ich opracowania;
  2. Kody CPV/WSZ w kosztorysie inwestorskim gdzie i jak je stosować;
  3. Co zmienia nowa definicja przedmiaru robót?
  4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – cel i potrzeba opracowania;
  5. Kolejność ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych;
  6. Kolejność ustalania stawek i cen czynników produkcji.
 4. Przedmiar robót w kosztorysie inwestorskim wg nowych przepisów.
 5. Cel i sposób stosowania załączników do kosztorysu inwestorskiego.

Ćwiczenie. Kosztorys inwestorski wg nowych przepisów, z wykorzystaniem programu do kosztorysowania.


Doświadczony ekspert


EZ
Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 
Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych firmach szkoleniowych w kraju.

wróć strzałka do góry