Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Budżet zadaniowy, program inwestycji, łączna kwota środków i WKI

Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady planowania w stosunku do poprzednio funkcjonujących. Istotą nowego budżetowania jest przejście z budżetowania tradycyjnego na budżetowanie zadaniowe.
 

Polega ono na wprowadzeniu do systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz ważnego narzędzia do planowania i zarządzania budżetem – tzw. budżetu zadaniowego, którego struktura opiera się na sporządzeniu planu wydatków w podziale na konkretne zadania. Zakłada się, że nowe narzędzie budżetowania umożliwi bardziej celowe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.
 

Nad wydatkowaniem środków publicznych pieczę sprawują dysponenci poszczególnych części budżetowych dokonując kwalifikacji wydatków środków budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych. W przypadku wydatkowania środków na realizację inwestycji budowlanych kwalifikacja środków polega na uzgadnianiu przedstawionych przez inwestorów programów inwestycji.
 

Ustawodawca warunkuje możliwość finansowania lub dofinansowania ze środków budżetowych państwa inwestycji budowlanej faktem posiadania przez inwestora programu inwestycji i jego uzgodnienia z dysponentem w zakresie kosztów przygotowania inwestycji lub na podstawie zaakceptowanej przez dysponenta wartości kosztorysowej inwestycji przy założeniu, że środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.


Uzgadniany program inwestycji powinien zawierać, co najmniej:

 1. Informacje o inwestycji budowlanej:
  a) dane o planowanym:
     – zakresie rzeczowym inwestycji,
     – okresie realizacji inwestycji,
  b) ocenę efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności,
  c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,
  d) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
  e) szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji,
  f) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;
   

 2. Analizę celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami;
   

 3. Planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;
   

 4. Inwestor winien posiadać dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Wydatkując środki na realizację inwestycji budowlanej inwestor musi pamiętać, że ustawodawca określił, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.
 

Wspomnianą wartość kosztorysową inwestycji budowlanej określa się w układzie siedmiu grup kosztów.

 

Wartość kosztorysowa inwestycji z wyszczególnieniem następujących grup kosztów:

 

Lp.

Grupy kosztów

Wartość

(w zł)

1)

Pozyskanie działki budowlanej    

 

2)

Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

 

3)

Budowa obiektów podstawowych

 

4)

Instalacje

 

5)

Zagospodarowanie terenu i budowy obiektów pomocniczych

 

6)

Wyposażenie

 

7)

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualne szkolenia i rozruchy

 

 

RAZEM:

 

 

Przy określaniu wartości kosztorysowej inwestycji nie można uwzględniać rezerwy na roboty nieprzewidziane.
 

Koszty w w/w podziale określa się za pomocą wskaźników cenowych lub na podstawie kosztorysów inwestorskich.
 

Zapraszamy na szkolenie/warsztaty pn. "Budżetowanie inwestycji budowlanej", podczas których omawiamy budżet zadaniowy, szczegółowo elementy programu inwestycji oraz wykonujemy ćwiczenia dla przykładowych inwestycji budowlanych. Ćwiczenia obejmują sporządzanie programu inwestycji, wyliczanie kosztów zadania, opracowanie wartości kosztorysowej inwestycji oraz rozliczanie otrzymanych środków.

 Budżet zadaniowy, program inwestycji, łączna kwota środków i WKI
wróć strzałka do góry